သပ္ရပ္လွပေသာ ရုံးခန္းမ်ား (ေရာင္း/ငွား)ရန္ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႕ မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၏ အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရုံးခန္းမ်ား ေရာင္း/ငွားရန္ရွိပါသည္။ ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္စိတ္၀င္စားသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႕ ရႈိင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။