ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

pd

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီ၏သေဘာထားခံယူခ်က္

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကုမၸဏီ၏သေဘာထားမွာ ကမာၻဆင့္မီွလူေနမႈအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္မွီနည္းပညာ စနစ္မ်ားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ကမာၻအဆင့္မီွ ကြန္ဒိုမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီမွေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရႈိင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး တြင္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိသည့္ ေခတ္မွီအေဆာက္အဦးမ်ားကို  ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈျပည့္၀စြာျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလံုးထံသို႕ အေကာင္းမြန္ဆံုးလူေနမႈပံုစံကို အပ္ႏွံေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစြမ္းရည္မ်ား

၁။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာစီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။

၂။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္္မႈရွိ ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳ႕မ်ားျပည့္၀ေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း။

၃။ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တိက်စြာေရးဆြဲထားရွိျခင္း။

၄။ အရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္၀ေသာ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ထားရွိုျခင္း။

၅။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေကာ္ပေရးရွင္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးတာ၀န္မ်ား

SHINE ေကာ္ပေရးရွင္းသည္ လူထုႏွင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ အဓိက   ယူထားပါသည္။

ေကာ္ပေရးရွင္း (ကုမၸဏီ) ယံုၾကည္သည္မွာ-

၁။ လူစု-ကၽြန္ပ္တို႕ ေကာ္ပေရးရွင္းလူစု၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တုိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးတန္ဖိုးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပည့္စံုသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္စြာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္။

၂။ ေရရွည္အက်ိဳးခံစားႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား-

ေခတ္မွီေသာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေရရွည္အက်ိဳးခံစားႏုိင္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူ႕အသိုင္း၀ိုင္းမ်ားအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္။

၃။ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ- ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျပည္တြင္း ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႕ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ရန္။

၄။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္- ကၽြႏု္ပ္တို႕၏တုိးတက္မႈမ်ား ျပီးျပည့္စံုရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္။

၅။ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္- ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္း တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ SHINE  မွ တာ၀န္ယူမႈကို အေကာင္းဆံုး စံနမူနာေပးရန္ျဖစ္သည္။